Avtalevilkår

VILKÅR OG VILKÅR FOR TRANSPORTSTJENESTER

1. DEFINISJONER


"Smart Trans" betyr Smart Trans AS og Smart Transs ansatte.


"Betingelser" disse vilkårene som endret fra tid til annen i samsvar med punkt 2.1.


“Kontrakt” kontrakten mellom Smart Trans som aksepterer forsendelsen (1) og kunden (2) for levering av tjenester i samsvar med disse vilkårene.


"Konvensjoner" betyr (i) Warszawakonvensjonen om internasjonal godstransport bare eller delvis med fly (1929), eller Warszawa-konvensjonen som endret ved Haag-protokollen (1955) og / eller Montreal-protokollen nr. 4 (1975), eller Montreal-konvensjonen (1999), avhengig av hva som er obligatorisk, (ii) konvensjonen om kontrakten for internasjonal godstransport 1956 (CMR), (iii) konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF) eller (iv) ) nasjonale lover som implementerer eller vedtar de nevnte konvensjoner;


"Kunde" personen eller firmaet som kjøper tjenester fra Smrt Trans eller avsenderen etter hva som måtte være;


"Ikke egnet til forsendelse" betyr varer eller dokumenter av hvilken art som ikke er pakket eller ikke er ordentlig pakket, er skadet, utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko, kan forårsake skade på andre forsendelser eller Smart Transs utstyr og / eller fasiliteter eller kan være ha skadet seg selv på grunn av uegnetheten.


"Tjenester" betyr tjenestene som utføres av Smart Trans i forhold til en forsendelse som angitt i punkt 2.3;


"Forsendelse" betyr varer eller dokumenter uansett karakter (enten i bulk eller i en eller flere pakker) som Smart Trans har akseptert fra kunden for utførelsen av tjenester;


2. GODKJENNING

2.1 Ved å overlevere sin forsendelse til Smart Trans, aksepterer Kunden disse betingelsene uavhengig av om Kunden har signert forsiden av forsendelsesbrevet eller ikke. Kontrakten oppstår når Smart Trans aksepterer forsendelsen. En variasjon av disse betingelsene kan bare gjøres skriftlig av Smart Trans. Smart Trans er ikke være bundet av muntlige eller skriftlige instruksjoner gitt av kunden som er i strid med disse betingelsene.


2.2 Selv om transporten av forsendelsen utgjør en del av en annen type kontrakt mellom kunde og Smart Trans, gjelder disse betingelsene for slik kontrakt.


2.3 Ved å inngå enhver type kontrakt med Smart Trans som involverer en forsendelse, samtykker Kunden til at kontrakten er en kontrakt for transport av varer på vei hvis transporten av forsendelsen faktisk foregår på vei

2.4 Ved å inngå enhver type kontrakt med Smart Trans som involverer en forsendelse, samtykker Kunden til at:


3. FARLIGE VARER & SIKKERHET

3.1. ved å enten fylle ut Smart Transs sendingsbrev eller tilby en forsendelse til Smart Trans at forsendelsen ikke inneholder en forbudt vare som er oppført i ICAO vedlegg 17 eller andre nasjonale eller internasjonale forskrifter som regulerer luftfartssikkerhet. Kunden vil gi en full beskrivelse av forsendelsens innhold på forsendelsesnotatet, eller annet ledsagende dokument, og kundens ansvar og forpliktelser bortfaller ikke ved å oppgi denne informasjonen.


3.2. Kunden garanterer at:


3.2.1. ved å enten fylle ut Smart Transs sendingsbrev eller tilby en forsendelse til Smart Trans at forsendelsen ikke inneholder en forbudt vare som er oppført i ICAO vedlegg 17 eller andre nasjonale eller internasjonale forskrifter som regulerer luftfartssikkerhet. Kunden vil gi en full beskrivelse av forsendelsens innhold på forsendelsesnotatet, eller annet ledsagende dokument, og kundens ansvar og forpliktelser bortfaller  ikke ved å oppgi denne informasjonen.


3.2.2. Forsendelsen er klargjort i sikre lokaler ved å bruke pålitlig personell ansatt av kunden og at forsendelsen er blitt beskyttet mot uautorisert forstyrrelse under klargjøring, lagring og transport umiddelbart før aksept av forsendelsen av Smart Trans.


3.3. Forsendelser kan bli utsatt for sikkerhetsscreening som kan kreve åpning av forsendelsen, og kunden godtar at forsendelsen kan åpnes og undersøkes når som helst for sikkerhetsformål.


4. EKSPORTKONTROLL

4.1. Kunden påtar seg ansvaret for og garanterer overholdelse av alle gjeldende lover om eksportkontroll, inkludert, men ikke begrenset til, forskrifter og regler som forbyr uautorisert handel med militære og andre strategiske varer samt tjenester, finansiell eller kommersiell handel med navngitte individer og enheter, eller forskrifter og regler som stiller forhold under hvilke bestemte teknologier, informasjon og varer kan transporteres til, fra, gjennom eller over ethvert land som forsendelsen kan transporteres.


4.2. Kunden garanterer at han/hun ikke vil overlate noen varer eller dokumenter til Smart Trans hvis Kunden eller noen av partene som er involvert i slike varer eller dokumenter er oppført på noen sanksjonsprogrammer, inkludert FNs sanksjonsprogrammer, regionale og nasjonale programmer som implementerer og / eller supplerer disse, samt parter som er oppført i regler for autonome tiltak.


4.3. Kunden vil identifisere forsendelser underlagt reguleringskontroll før eksport, og gi Smart Trans informasjon og all nødvendig dokumentasjon for å overholde gjeldende regler.


4.4. Kunden er ansvarlig for utgifter ifm.  eksport og import lisenser eller tillate krav til en forsendelse, innhente nødvendige lisenser og tillatelser, og sørge for at mottakeren av forsendelsen er autorisert etter lovene om opprinnelse, destinasjonsland og / eller ethvert land hevde jurisdiksjon over forsendelsen.


4.5. Smart Trans påtar seg under ingen omstendigheter ansvar for kundens handlinger om manglende overholdelse av lover om eksportkontroll, sanksjoner, restriktive tiltak og embargo.


5. BEREGNING AV FRAKTTID OG FRAKTRUTE


Helgedager, helligdager, røde dager, forsinkelser forårsaket av toll, forsinkelser som kan henføres til overholdelse av obligatoriske lokale sikkerhetskrav eller andre hendelser utenfor Smart Transs kontroll er ikke inkludert når Smart Trans siterer leveringstider fra dør til dør i sin publiserte litteratur. Ruten og metoden som Smart Trans transporterer forsendelser skal avgjøres etter Smart Transs eget skjønn.


6. TOLL

6.1. Kunden utnevner Smart Trans som sin autoriserte agent utelukkende med det formål å rydde og komme inn i forsendelsen gjennom toll. Hvis Smart Trans utleverer dette arbeidet, bekrefter Kunden at Smart Trans er Kundens representant for å utpeke en passende tollmegler for å utføre fortollinger og oppføringer. Hvis noen tollmyndighet krever informasjon eller støttedokumentasjon med det formål å underbygge innholdet i import / eksporterklæringen, varene fysisk presentert for toll eller Smart Transs fortollingsstatus, vil Kunden måtte levere den nødvendige dokumentasjonen på egen bekostning.


6.2. Kunden garanterer at all uttalelse og informasjon han / hun gir om eksport og import av forsendelsen er og fortsetter å være korrekt, inkludert de faktiske avsender- og mottakerdetaljene. I den grad Smart Trans frivillig kan hjelpe Kunden med å fullføre de nødvendige toll og andre formaliteter, vil slik assistanse bli gitt på Kundens egen risiko.


6.3. Eventuelle tollbehandlingsgebyrer, avgifter, skatter, bøter, lagringsomkostninger eller andre utgifter Smart Trans pådrar seg som følge av (i) handlingene til toll eller andre statlige myndigheter, (ii) Kundens og / eller mottakerens manglende levering av korrekt dokumentasjon og / eller (iii) innhenting av den nødvendige lisensen eller tillatelsen belastes Kunden. På Smart Transs første forespørsel vil Kunden automatisk stille garanti for plikter, skatter, straffer, avgifter eller andre utgifter som er angitt i denne bestemmelsen.


6.4. Smart Trans vil forsøke å fremskynde alle fortollingsformaliteter for forsendelsen om mulig, men er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for forsinkelser, tap eller skader forårsaket av innblanding fra tollere eller andre myndigheter.


6.5. Kunden er ansvarlig for Smart Trans forpliktelser (andre forsendelser eller annet frakatgods) eller for eventuelle kostnader, skader eller utgifter, inkludert advokatkostnader og offentlige kostnader, Smart Trans kan pådra seg dersom enten Kunden eller andre som kan identifiseres med Kunden som følge av at Kunden bryter noen av sine forpliktelser.


7. LEVERING AV FRAKT

7.1. Hvis Smart Trans ikke kan levere en forsendelse på grunn av en feil adresse, vil Smart Trans gjøre en rimelig innsats for å finne riktig adresse. Smart Trans vil varsle kunden om dette og det kan påløpe tilleggskostnader.


7.2. Leveranser til postkontornummer aksepteres ikke, bortsett fra i et begrenset antall land (en liste er tilgjengelig på forespørsel) og forutsatt at telefonnummeret til mottakeren er oppgitt.


7.3. Hvis Smart Trans ikke er i stand til å fullføre leveringen av en forsendelse av en eller annen grunn, vil Smart Trans bruke rimelige bestrebelser for å legge igjen et varsel på mottakerens adresse om at levering er forsøkt, men ikke lyktes, og hvor forsendelsen befinner seg. Dette kan også gjøres digitalt. Hvis levering ikke er mulig etter et nytt forsøk fra Smart Trans, eller mottakeren nekter å godta levering, vil Smart Trans gjøre rimelige bestrebelser for å kontakte kunde eller avsender (hvis ikke kunde). Kunden samtykker i å betale Smart Trans alle kostnader det medfører ved videresending, avhending eller retur av forsendelsen og Smart Transs kostnader for å gjøre et tredje eller flere leveringsforsøk og for den avtalte passende neste handling. Hvis Smart Trans ikke mottar instruksjonene fra kunden eller mottakeren innen rimelig tid etter sitt andre forsøk på å levere forsendelsen, kan Smart Trans returnere, ødelegge eller selge innholdet i forsendelsen uten ytterligere ansvar overfor og på bekostning av kunden. Ved såkaldt "bomtur" vil det påbeløpe seg ekstrakostnader.


7.4. Kunden eller mottakeren av en forsendelse kan gi spesielle instruksjoner om å levere forsendelsen til et annet sted enn mottakerens adresse (for eksempel til en nabo eller annet avleveringssted), eller mottakeren kan indikere at han ønsker å hente forsendelsen fra et sted godkjent av Smart Trans. Hvis Smart Trans samtykker i disse spesielle leveringsinstruksjonene, kan ekstra kostnader påløpe, og følgende bestemmelser skal gjelde:


7.4.1. levering på det alternative leveringsstedet skal utgjøre bevis for levering av forsendelsen, og skjer på Kundens risiko;


7.4.2. Smart Trans er ikke ansvarlig for tap, skade eller forsinkelse på noen måte som et resultat av utførelsen av kundens spesielle leveringsinstruksjoner.


7.5 Kunden godtar at Smart Trans forlater forsendelsen uten kvittert mottak, og at Smart trans løses fra sitt ansvar for forsendelsen på det tidspunkt forsendelsen er fraktet av bilen.


7.6 Smart Trans har myndighet til å hensette forsendelsen utenfor Kundens leveringspunkt dersom Kunden ikke møter til avtlt tid. Smart Trans overfører med dette all risiko til Kunden og ekstra gebyr kan påbeløpe.

 

8. KUNDENS FORPLIKTELSER


Kunden garanterer ovenfor Smart Trans at enhver forsendelse oppfyller følgende opplysninger:


8.1.1. varene er blitt forberedt og pakket forsvarlig og forsiktig, i henhold til arten og størrelsen på slike varer, for å beskytte mot den vanlige risikoen ved transport og lukket på en slik måte at åpning vil bli merkbart;


8.1.2. varer over 70 kilo blir palleterte, hvis ikke annet er avtalt. Ekstra gebyrer kan påbeløpe.


8.1.3. opplysningene om forsendelsen (inkludert, men ikke begrenset til antall varer, vekt, dimensjoner og generell beskrivelse) samt leveringsadresse og kontaktinformasjon til mottakeren er angitt på forsendelsesnotatet fullt, nøyaktig, tidsriktig og leselig;


8.1.4. forsendelsen er klar til henting og tydelig og korrekt merket, hvis aktuelt i samsvar med eventuelle ekstra tiltak som er avtalt med Smart Trans, og etikettene er sikkert festet i en fremtredende posisjon på utsiden av forsendelsen som kan sees tydelig (tung vekt etikett er obligatorisk for varer som veier 30 kilo eller mer);


8.1.5. forsendelsen inkluderer riktig faktura relatert til forsendelsen (nevner riktig “faktura til” -adresse med gjeldende skatte-ID / MVA-nummer, riktig og oversiktlig beskrivelse av varen og sann verdi) og mottakerens kontaktinformasjon;


8.1.6. innholdet i forsendelsen er ikke begrenset av IATA, ICAO, IMDG eller ADR og er ikke forbudt etter noen lov, regel eller forskrift i noe land i eller over hvilket forsendelsen reiser, og mottakeren er ikke en person eller organisasjon som kan ikke lovlig omsettes med gjeldende lover eller forskrifter; og


8.1.7. verdien av en forsendelse overstiger ikke 10 000 euro (med mindre spesifikt avtalt med Smart Trans på forhånd).


8.2. Kunden skal gi Smart Trans på rett tid før transporten (i) informasjon om innholdet i forsendelsen, (ii) måten forsendelsen skal håndteres og (iii) de forholdsregler som bør tas, alt som Kunden vet eller burde vite er av betydning for Smart Trans.


8.3. Kunden skal overholde alle lovbestemte og juridiske krav som er relevante for at Smart Trans skal utføre tjenestene på riktig måte. Kunden skadesløsholder og holder Smart Trans står avsnarlig for og mot eventuelle forpliktelser eller for eventuelle kostnader, skader eller utgifter, inkludert advokatkostnader og advokatgebyr, Smart Trans kan pådra seg enten Kunden eller noen andre som kan identifiseres med Kunden som følge av at Kunden bryter noen av sine forpliktelser fastsatt i denne paragraf 8, selv om Smart Trans utilsiktet aksepterer en forsendelse som strider mot noen av kundens forpliktelser i henhold til denne avtalen.


8.4. Kunden samtykker i at (i) Smart Trans eller enhver statlig myndighet inkludert toll og sikkerhet kan åpne og inspisere forsendelsen når som helst og (ii) Smart Trans kan etter eget skjønn avvise en forsendelse for aksept hvis denne sendingen anses som ikke egnet til reiseforsendelse eller av en annen ikke begrenset grunn.


8.5. Kunden skal erstatte Smart Trans for krav fra tredjepart som har interesse i forsendelsen.


8.6. Kunden samtykker i at Smart Trans ikke kan røpe sine detaljerte sikkerhetstiltak eller ruteinformasjon for det delte brukernettverket for å beskytte kundens varer. Dette betyr også at revisjoner på Smart Trans-delte brukerplasser eller kjøretøyer ikke er tillatt med mindre det er lovfestet eller lovlig.9. ANSVAR

9.1. Hvor konvensjonene gjelder eller hvor og i den grad andre obligatoriske regler i nasjonal lovgivning gjelder, blir Smart Transs ansvar styrt av og vil være begrenset i henhold til gjeldende konvensjon og / eller regler.


9.2. Hvis konvensjonene ikke gjelder uansett årsak, er Smart Transs ansvar for tap, skade eller forsinkelse av en eller annen grunn, inkludert uten begrensning mislighold av kontrakt, uaktsomhet, forsettlig handling eller mislighold av Smart Trans begrenset til:


9.2.1. 19 SDR per kilo for tap eller skade på forsendelser som (delvis) transporteres med fly eller andre transportmåter uten vei;


9.2.2. 8,33 SDR per kilo for tap eller skade på forsendelser transportert på vei;


9.2.3. 200 kroner per kilo med maksimalt 10 000 kroner per hendelse eller serie av tilkoblede hendelser for tap eller skade i forhold til andre aktiviteter fra Smart Trans enn tjenester; eller


9.2.4. den faktiske kostnaden som kunden betaler for transport av forsinket forsendelse, forutsatt at kunden har lidt tap.


9.3. Smart Trans er ikke ansvarlig for noe:

9.3.1. indirekte, spesielle, økonomiske eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader for alternative transportmåter, tap av fortjeneste, tap av bruk, forventet sparing, goodwill eller tap av muligheter; eller


9.3.2. tap eller skade som oppstår som følge av omstendigheter utenfor Smart Transs kontroll, for eksempel men ikke begrenset til naturens handlinger, væpnede kapringer, ulykker, handlinger fra offentlige fiender, streik, embargo, sivile kommisjoner, nasjonale eller lokale forstyrrelser i luft- eller bakkenettverk , mekaniske problemer med transportmaskiner eller maskiner, handlinger eller unnlatelser fra Kunden, en tredjepart eller en myndighetsperson, kriminelle handlinger og / eller latente mangler eller iboende ledd i forsendelsens innhold, politi, vegvesen; eller


9.3.3. bøter, straffer, tilbakeføringssatser eller andre økonomiske beløp pålagt av Kunden av tredjepart overhodet.


9.4 Smart Trans er ikke på noen måte bundet av mengden og / eller innholdet i en forsendelse som angitt av Kunden og / eller angitt i forsendelsesnotatet hvis varene på tidspunktet for tilbudet av sendingen for transport til Smart Trans er lastet i en container / tilhenger og / eller pallettert og / eller pakket på en slik måte at antall varer og / eller innholdet i forsendelsen ikke kan sjekkes, eller hvis det ikke er mulig å foreta en slik sjekk ved lasting av forsendelsen av Smart Trans eller / eller sjekke ville betydelig forsinke transporten, i hvert tilfelle etter Smart Transs skjønn.


9.5 Kunden er ansvarlig for skader på personer, annet gods, transportmiddel eller annet som oppstår som følge av lekkasje fra forsendelsen. For eksempel men ikke begrenset til olje fra motor, væske fra pappesker, for dårlig embalert beholder. Vurderingen beror på Smart Transs skjønn. Lekkasje i transportmiddel kan medføre gebyrer.


9.6 Kunden er ansvarlig for at kjøretøy som fraktes via Smart Trans er i kjørbar og teknisk riktig stand der objektet ikke fraktes på tralle. Med kjøretøy menes for eksempel men ikke begrenset til biler, lastebiler, mopeder, kjøretøy med 2 eller flere hjul, motosykler, tilhengere, skaphengere, traktor, annleggsmaskiner, buss, båt, hestehenger, båthenger, bobil, campingvogn. Ved skade på frakteobjektet er ikke Smart Trans ansvarlig utover hva Ifs godsansvarsforsikring dekker. Ved skade på andre kjøretøy der dette skyldes feil på frakteobjektet er kunden ansvarlig for de økonomiske og sosiale konsekvenser.


10. DATA

10.1 Kunden skal være ansvarlig for å levere Smart Trans oppdaterte og fullstendige data med hensyn til navn og adresse på kundens klienter som og fra hvem forsendelser skal transporteres til.


10.2 Kunden erkjenner at på grunnlag av disse betingelsene blir informasjon fra Kundens kunder (hvis relevant) gitt til Smart Trans av Kunden, noe av hvilken informasjon gjelder en identifiserbar person. Kunden erkjenner at Smart Trans har sitt eget ansvar i behandlingen av det, og skal derfor sammen med Kunden betraktes som en databehandler (eller en felles datakontroller).


10.3 Smart Trans kan bli pålagt å dele informasjon, inkludert personopplysninger i forbindelse med forsendelsen med forsendelsens opprinnelses- og destinasjonslandsmyndigheter eller transittlandsmyndigheter av toll- og / eller sikkerhetsmessige årsaker.


11. TIDSGARANTERTE PRODUKTER

Hvis Smart Trans ikke klarer å levere tidsgaranterte produkter innen den angitte tiden, og hvis denne feilen ikke var forårsaket av noen hendelser angitt i paragraf 9.3.2, og hvis kunden varsler Smart Trans om sitt krav i samsvar med klausul [14], vil Smart Trans belaste kunden for den faktiske leveringstjenesten som tilbys (f.eks. før kl. 12) i stedet for å belaste den angitte prisen for den opprinnelige forespurte tjenesten (f.eks. før kl. 9.00), innenfor samme produktkategori som tjenesten bestilte. Prising gjøres iht. Smart Transs interne prislister. Maksismum refusjon er 15% av den totale fraktkostnaden.


12. DYRBART GODS
Verdifulle varer som edelstener, edle metaller, smykker, penger, omsettelige instrumenter, ubeskyttede møbler, glass eller porselen, kunstgjenstander, antikviteter, viktige dokumenter som inkluderer pass, anbud, aksje- og opsjonsbevis er ikke egnet til å sendes gjennom Smart Transs nettleveringssystem. Alle slike varer som sendes gjennom Smart Transs nettleveringssystem skal være på kundens egen risiko. Smart Trans fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med levering og erstatning for tap eller skade på slike forsendelser.


13. FORSTERKET ANSVAR

13.1. Kunden kan mot betaling av avtalt gebyr avgi en erklæring på forsendelsesbrevet om verdien av forsendelsen (ikke-dokumentforsendelse) som overskrider grensene fastsatt i klausul 9 inntil maksimalt 10 000 euro per forsendelse ("Forsterket ansvar") . Erklæring må gjøres ved å fylle ut den aktuelle boksen på forsendelsesnotatet og betale den angitte kostnaden på forhånd. Erstatning for påvist tap eller skade på forsendelsen kan kreves inntil det totale beløpet av ovennevnte deklarerte verdi. Enhanced Liability er ikke tilgjengelig for edelstener, edle metaller, smarttelefoner og klokker, nettbrett, bærbare datamaskiner, plasma- og / eller LCD-skjermer, smykker, penger, glass, porselen, kunstgjenstander, motorisert kjøretøy, vinduer, flytende, antikviteter, dokumenter eller film, bånd, plater, minnekort eller andre slike data eller bilder som fører varer.


13.2 Alternativene for utvidet ansvar gitt av denne paragraf 13 (i) gjelder bare i tilfeller Smart Trans er ansvarlig, (ii) ikke yter kompensasjon for tap av konsekvens (se klausul 9.3) eller forsinkelser eller der tapet har oppstått som et resultat av kundens brudd på sine forpliktelser i henhold til disse betingelsene, (iii) er ikke tilgjengelige for ikke-transporttjenester og (iv) er ikke tilgjengelige i et begrenset antall land. En liste over disse landene og ytterligere detaljer om vilkårene for utvidet ansvar er tilgjengelig med Smart Transs kundesenter.14. KRAVPROSEDYRE

14.1. Smart Trans aksepterer bare innlevering av et krav for tapt, skadet eller forsinket forsendelse, eller for andre skader, hvis kunden overholder en gjeldende konvensjon og med følgende prosedyre:


14.1.1 Kunden vil skriftlig varsle Smart Trans om tapet, skaden eller forsinkelsen innen 4 dager (i) etter levering av forsendelsen, (ii) fra den dato forsendelsen skulle ha blitt levert eller (iii) fra den datoen rimelig bør har blitt klar over tapet eller skaden. Muntlig varsel er ikke mulig;


14.1.2 Kunden må dokumentere sitt krav ved å sende Smart Trans all relevant informasjon om forsendelsen og / eller tap, skade eller forsinkelse;


14.1.3 Smart Trans er ikke forpliktet til å respondere på noe krav før kundens gebyrer er betalt, og heller ikke har Kunden rett til å trekke beløpet av sitt påståtte krav fra Smart Transs gebyrer. Gebyrer omfatter fraktkostnaden pluss eventuelle ekstrakostnader nevnt i disse vilkår eller andre kostnader som er påført Smart Trans;


14.1.4 for at Smart Trans skal vurdere et krav, må innholdet i forsendelsen og originalemballasjen gjøres tilgjengelig for Smart Trans for inspeksjon og ved behov fraktes til Smart Transs besøksadresse på Kundens egen regning.


14.2. Smart Trans kan anta at forsendelsen ble levert i god stand med mindre mottakeren har registrert noen skade på Smart Transs leveringspost da forsendelsen ble akseptert. Dersom levering fant sted uten at mottaker var tilstede er det Kundens ansvar å sansnyliggjøre at skaden skjedde under transport.


14.3. Hvis Smart Trans aksepterer en del av eller hele kravet fra Kunden, garanterer Kunden til Smart Trans at forsikringsselskapene eller annen tredjepart som har interesse i forsendelsen, skal ha frafalt rettigheter, rettsmidler eller lettelser som de kan bli berettiget til under subrogasjon eller ellers.


15. PRISER OG BETALING

15.1. I anledning at Smart Trans leverer tjenestene, skal kunden betale Smart Trans gebyrer (inkludert gjeldende tilleggsavgift) i samsvar med prisene som gjelder for forsendelsen som er angitt i Smar Transs pristilbud samt interne prislister  (tilgjengelig på forespørsel fra et hvilket som helst Smart Trans-kontor i landet) eller i den aktuelle kontrakten mellom kunde og Smart Trans.


15.2. Smart Transs priser er eksklusiv importtoll, eksportavgift, fortollingsgebyr, skatte-ID / merverdiavgift på transporttjenester og lokale avgifter, avgifter og skatter, når og når det er relevant. Kunden skal tilbakebetale Smart Trans innen 7 dager etter fakturadato for slike avgifter, avgifter og skatter.


15.3. Smart Transs priser inkluderer enkle fortollingsformaliteter og Smart Trans forbeholder seg retten til å kreve et ekstra administrasjonsgebyr der det er tidkrevende overdreven tollrelatert arbeid eller må være forberedt for at Smart Trans kan levere en forsendelse.


15.4. I tilfelle forsendelsen ikke kan stables etter Smart Transs eget skjønn, forbeholder Smart Trans seg retten til å bruke et tilleggsgebyr til gjeldende priser.


15.5. Smart Transs priser er underlagt indeksskoblede drivstofftillegg, og Smart Trans forbeholder seg retten til å endre indeks og tabell for drivstofftillegg uten varsel til kunden. Både mengden og varigheten og typen (f.eks. vei og luft) på drivstofftillegget vil bli bestemt etter Smart Transs skjønn.


15.6. Informasjon om tilleggsavgifter som er brukt av Smart Trans er tilgjengelig på nederst på nettsiden for avtalevilkår.


15.7. Smart Trans tar betalt for enten den deklarerte vekten av forsendelsen eller den deklarerte volumetriske vekten for forsendelsen, avhengig av hvilken som er den høyeste, og den volumetriske vekten beregnes i samsvar med den volumetriske konverteringsligningen som er angitt i Smart Transs rentekort. Smart Trans kan sjekke vekten og / eller volumet på og / eller antall varer i forsendelsen, og hvis det er større enn den deklarerte vekten og / eller volumet og / eller antall gjenstander, samtykker kunden til at den faktiske vekten på forsendelsen og / eller den faktiske volumvekten av forsendelsen, avhengig av hvilken som er høyest, skal brukes til beregning av Smart Transs gebyr.


15.8. Alle forsendelser blir fakturert fortløpende på etterskudd fra hentesdatoen og kunden skal betale Smart Trans innen 14 dager etter fakturadato uten tilbakeholdelse, fradrag, motkrav eller motregning og i den valuta som er angitt på fakturaen eller på annen måte i en lokal valuta mot valutakurser levert av Smart Trans. Smart Transs fakturaer inkluderer ikke en kopi av leveringsbevis.


15.9. Smart Trans forbeholder seg retten til å kreve renter for alle sene betalinger med en kurs på 6% over den europeiske sentralbankens grunnrente fra forfallsdato frem til mottak av betaling av relevant faktura, eller iht. gjeldende regelverk for purre- og inkassogebyr. Kunden er erstatningspliktig ovenfor Smart Trans for rimelige kostnader ved innsamling av slike betalinger.


15.10. Der det er tillatt ved lov, er Smart Transs standard fakturapresentasjonsmetode elektronisk fakturering. Hvis kunden ber om å bruke papirfakturering i stedet, forbeholder Smart Trans seg retten til å kreve kunden et administrasjonsgebyr for å tilby denne tjenesten.


15.11. Kunden erkjenner og samtykker i at Smart Trans har en generell panterett, i tillegg til annen rettighet eller rettsmiddel som er tilgjengelig for den, på forsendelsene i Smart Transs eie, og at Smart Trans har rett til å selge innholdet i forsendelsene og beholde provenyet fra salg i oppgjør av beløp Kunden skylder Smart Trans.


16. SKADELIGHET TIL ANSATTE


Kunden skadesløsholder og holder Smart Trans fri for og mot eventuelle forpliktelser eller for eventuelle kostnader, skader eller utgifter, inkludert advokatkostnader og advokatgebyr, Smart Trans kan pådra seg enten til Kunden eller til noen andre som direkte eller indirekte oppstår som følge av oppsigelsen, selektiv gjenanvendelse eller overføring av enhver ansatt eller tidligere ansatt hos Kunden eller av en leverandør eller tidligere leverandør til Kunden eller til en tredjepart som på noen måte kan oppstå fra det kommersielle forholdet mellom Smart Trans og Kunden, inkludert, men ikke begrenset til, noe ansvar som oppstår under Det europeiske union Ervervet rettighetsdirektiv (77/187 / EØF, endret ved direktiv 2001/23 / EF) eller nasjonal gjennomføringslovgivning derav eller i henhold til annen gjeldende ansettelseslovgivning.


17. HELE AVTALE OG SEVERABILITET

17.1 Det er Smart Transs intensjon at alle vilkår og betingelser som gjelder mellom Smart Trans og kunde er her. Hvis kunden ønsker avvik fra disse vilkårene, må han / hun sørge for at dette er registrert skriftlig og signert av både Smart Trans og kunde før forsendelsen blir akseptert av Smart Trans for utførelse av tjenesten.


17.2 I tilfelle noen vilkår eller betingelser blir erklært ugyldige eller ikke-tvangsfullt, skal en slik bestemmelse ikke påvirke de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene.


18. GJERNENDE LOV OG JURISDIKTJON

18.1. Bortsett fra regelverk gitt av enhver relevant konvensjon, skal tvister som oppstår eller er knyttet til disse vilkårene være underlagt lovene og domstolene i landet der forsendelsen blir presentert for Smart Trans for utføring av tjenester, fortrinnsvis den norske domstol.


19. If Transportforsikring


Smart Trans har transportforsikring igjennom If, og forsikringen gjelder for forsendelser Smart Trans har påtatt seg. Ved skade vil egenandel belastes kunden.


Transportansvar :
Forsikringssum per skade: 10 000 000 kr
Egenandel per skade: 6 000 kr


Forsikringssum per skade: 10 000 000 kr
Egenandel per skade: 10 000 kr


Hvor forsikringen gjelder, bedriftsansvar: Hele verden ekskl. USA og Canada
Transportansvar:: Gods-, speditør-, løfte- og kranansvar som gjelder for skade inntruffet i hele
verden ifm. sikredes virksomhet drevet fra Norge


Skade forvoldt av motorvogn som ikke omfattes av bilansvarsloven :
Egenandel per skade: 10 000 kr


Vanninntrengning og setningsskader
Egenandelen forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum 20 000 kr, maksimum 150 000 kr, dog aldri lavere enn
eventuelt særskilt avtalt egenandel, ved følgende typer skade
• skade ved vanninntrengning under/etter avdekking av eksisterende bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse
med påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg
• skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren.20. Gebyrtabell
Pris

Merknad

Avvikende mål på gods

Fra 300

Inkl. utstikk.

Endring av leveringssted

Fra 300


Enring av opphentingssted

Fra 300


"Bomtur"

Fra 30 % av transportkostnad


Avbestilling 48 timer før

Fra 80% av transportkostnad

Forsinket oppmøte ved henting / levering

Fra 200kr / påbegynt 15 min

Dekkes av oppdragsgiver

Lekkasje fra gods

Fra 200kr opp til erstatningssum

Priser er oppgitt eks. mva

VIPPS-nummer: 602123

COPYRIGHT © MED ENERETT SMART TRANS AS